Přestěhovali jsme se do většího showroomu na adrese Slavíkova 25, Vinohrady, Praha 3

Obchodní
podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.avitsmart.cz a jsou připojeny k nabídce zboží v uvedeném internetovém obchodě (dále též podmínky). Podmínky blíže vymezují a upřesňují část obsahu práva a povinností prodávajícího (dále také jako dodavatele) a kupujícího (dále také jako spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) a v případě, že se jedná o spotřebitele, zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění). Provozovatelem internetového obchodu www.avitsmart.cz a prodávajícím je společnost avitsmart PRO, s.r.o., Ič: 05809266, se sídlem Dismanova 2623/3, 158 00 Praha 5 – Stodůlky telefon: +420-602302400, e-mail: martin.lebeda@avitsmart.cz.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.avitsmart.cz jsou závazné. Provedením objednávky se ze strany kupujícího rozumí vyplnění veškerých údajů, které jsou v příslušném formuláři označeny jako závazné (včetně údajů uvedených v článku 6 těchto podmínek) s tím, že kupující současně potvrdí příslušný údaj o svém souhlasu s těmito podmínkami. Provedením objednávky, včetně jejího odeslání kupující výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné a správné vyplnění veškerých formulářem povinných údajů a potvrzení kupujícího o souhlasu s těmito podmínkami. Provedení a odeslání objednávky zboží je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká závazným písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Kupující jsou povinni uvést řádné a správné kontaktní údaje, a to zejména jméno, příjmení (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo), úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, e-mailové i telefonické spojení.

Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen řádně odebrat zboží provedené objednávkou a zaplatit celkovou kupní cenu.

U objednání atypického zboží (dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího např. spotřebitele, nebo pro jeho osobu) je vyžadována vždy platba kupní ceny předem na účet prodávajícího. Po jejím připsání na účet prodávajícího, je zboží ihned zadáno do zakázkové výroby a v takovém případě již nelze provádět jakékoliv změny objednávky. Zároveň v takovém případě nelze v souladu s ustanovením §1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ze strany kupujícího a spotřebitele.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodavatelem dodáno; o této skutečnosti bude kupujícího bez odkladu písemně informovat.

Charakteristika a specifikace zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.avitsmart.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, ceny a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Případné nesprávnosti a nepřesnosti má prodávající právo kdykoliv odstranit nebo změnit, přičemž v případě, že se jedná o zjevně nebo zřejmě nesprávné údaje (údaje, které odporují běžným zvyklostem) je kupující povinen prodávajícího na tyto předem písemně upozornit, resp. ověřit jejich správnost. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví. Provedením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Potvrzení objednávky

a: Objednávka je automaticky přijata — informační e-mail.

b: Závazné potvrzení objednávky zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího (uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři) do druhého pracovního dne ode dne doručení řádně provedené a platné objednávky. V případě prodlení s doručením potvrzení objednávky je kupující povinen kontaktovat prodávajícího.

c: Prodávající bude následně informovat kupujícího o odeslání zboží ze skladu formou e-mailové zprávy.

4. Zrušení objednávky kupujícím

Kupující je oprávněn řádně provedenou objednávku zrušit do 24 hodin ode dne provedení objednávky, a to jen písemně, či e-mailem bez udání důvodu, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak. K takovémuto zrušení provedené objednávky je třeba uvést jméno, příjmení (sídlo) kupujícího, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Byla-li kupní cena provedené objednávky již zaplacena, prodávající zašle tuto kupní cenu zpět kupujícímu do 7 pracovních dnů ode dne zrušení objednávky.

V souladu s ustanovením § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající kupujícího, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

5. Zrušení objednávky prodávajícím

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena zboží, případně údaje na webových stránkách jsou nesprávné nebo nepřesné má prodávající právo zrušit potvrzenou objednávku do 24 hodin ode dne potvrzení objednávky. V takovém případě prodávající kupujícího kontaktuje prostřednictvím e-mailu a oznámí kupujícímu zrušení potvrzené objednávky. V případě, že byla uhrazena část nebo celá kupní cena vyplývající z objednávky, bude tato kupní cena, případně její část vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Prodávající má právo objednávku zrušit – stornovat i v případě, že se jedná o neplatnou objednávku, tedy objednávku provedenou v rozporu s postupem dle čl. 2 těchto podmínek.

6. Cena a platba

Ceny zboží se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.avitsmart.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží, včetně souvisejících poplatků, kterými jsou dopravné a dobírka, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Kupující při objednávce je povinen zvolit konkrétní způsob platby dle možností uvedených při objednávce v sekci košík, a to platba předem na účet, platba dobírkou – platba při převzetí zboží od dopravce nebo hotově při osobním odběru. V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je toto jednání kupujícího považováno za porušení těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy, přičemž v takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů za dopravu zboží (tam i zpět).

Platbu kupní ceny lze provést jednou z těchto nabízených možností:

— na dobírku s navýšením kupní ceny o 150,- Kč (Při objednávce nad 2000,- Kč není navýšení dobírky účtováno),

— osobně v hotovosti po telefonickém nebo emailovém sjednání termínu s prodávajícím, přičemž tuto platbu lze provést do částky stanovené příslušným zákonem o hotovostních platbách (zdarma),

— převodem na účet s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky kupujícího, přičemž kupní cena, včetně souvisejících poplatků se považuje za řádně uhrazenou připsáním na uvedený účet prodávajícího (zdarma).

Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou připsáním na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení sjednané kupní ceny zboží, včetně souvisejících poplatků, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a také jako dodací a záruční list.

Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.avitsmart.cz označeny jako akční nebo výprodej skladu, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob, anebo do další aktualizace příslušné nabídky.

Prodávající má právo požadovat úhradu kupní ceny zboží předem na účet, a to zejména při atypických či nestandardních rozměrech zboží (dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího, spotřebitele nebo pro jeho osobu) a u zboží s vyšší kupní cenou, nebo při objednávce více kusů zboží.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet od následujícího pracovního dne po přijetí a potvrzení řádně provedené a platné objednávky kupujícího za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Dny dodání uvedené na webových stránkách, jsou vždy pracovní dny, tzn. že se do délky dodací lhůty nepočítají víkendy ani svátky). V případě atypického zboží, zboží nestandardních rozměrů a zakázek tzv. na míru začne dodací lhůta běžet až po připsání kupní ceny zboží, včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího. V případě, že platba není připsána na účet prodávajícího do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení řádně provedené a platné objednávky, považuje se tato objednávka za zrušenou.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího, resp. dodavatele dodáno v co nejkratší době smluvními přepravci, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky prodávajícím, nejpozději však do 14 pracovních dnů. U atypického zboží, zboží nestandardních rozměrů a zakázek tzv. na míru je prodávající oprávněn zboží dodat do 30 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. V případě, že dodávka zboží si vyžádá delší období, bude kupující o termínu dodání objednaného zboží informován e-mailem v nejkratším možném termínu. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě, má prodávající právo od objednávky nebo kupní smlouvy odstoupit.

8. Doprava zboží a cena dopravy

Zboží zakoupené v internetovém obchodě bude kupujícímu při řádné objednávce nad 2000,- Kč včetně DPH doručeno po celé České republice zdarma. V takovém případě prodávající nebude účtovat balné, poštovné ani doběrečné. Kupní cena bude tvořena pouze kupní cenou řádně objednaného zboží.

V případě objednávky pod 2000,- Kč včetně DPH je kupujícímu ke kupní ceně zboží účtována paušální částka 100,- Kč za dopravné a v případě dobírky částka 150,– Kč.

Přeprava zboží bude zajištěna smluvními partnery prodávajícího. Doručení zásilky je zpravidla do 48 hodin po obdržení e-mailu o expedici. Doručení zboží je vždy mezi 8:00–18:00 hodinou v pracovních dnech s tím, že po předchozí domluvě je možnost doručení i v jiných dnech a časech.

V kupní ceně zboží a ani v ceně dopravy zboží není sjednáno a zajištěno stěhování ani případná montáž zboží. Dopravce, případně řidič může pomoci se složením zboží za první uzamykatelné dveře kupujícího. Vynášku zboží až do bytu si kupující může přiobjednat v objednávce a to s asistencí jednoho řidiče a s asistencí kupujícího za 300,- Kč nebo se dvěma řidiči za 500,- Kč.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Při přebírání objednaného zboží je kupující povinen zjistit, zda objednané zboží není mechanicky poškozeno a zda odpovídá provedené objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste si zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pokud zjistíte vadu, zboží nepřebírejte a na místě s řidičem zapište vše do přepravního listu a sepište reklamační protokol s tím, že na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Stáhnout „Reklamační protokol“

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od řádného převzetí zboží. Toto právo lze využít výhradně a pouze spotřebitelem nikoliv kupujícím jako podnikatelským subjektem. Toto právo odstoupit od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě nelze spotřebitelem využít v případě provedené objednávky atypického a nestandardního zboží, tedy zboží upravené podle přání spotřebitele, na zakázku nebo pro jeho osobu.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být spotřebitelem učiněno písemně s tím, že musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, číslo faktury, datum nákupu a číslo účtu či adresu kupujícího (spotřebitele) pro vrácení uhrazené kupní ceny, případně její části.

Spotřebitel v případě, kdy odstoupí od kupní smlouvy zde uvedeným způsobem je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího převzal. Vrácené zboží nelze vracet na dobírku, přičemž v takovém případě bude zboží považováno za nevrácené. Zboží lze vrátit prostřednictvím doporučené a řádně pojištěné zásilky s tím, že zboží nebude poškozeno nebo znečištěno resp. bude řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo znečištění. Prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě vráceného zboží. Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí spotřebitel/kupující sám. Tyto náklady se pohybují v rozmezí 100,- Kč až 1000,- Kč v závislosti na hmotnosti zboží, vzdálenosti a Vaší volbě dopravní společnosti.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Prodávající v případě, kdy spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy zde uvedeným způsobem, vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, spotřebiteli zpět dříve, než mu spotřebitel předá vrácené zboží.

V souladu s ustanovením §1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající spotřebitele, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel zboží vrátí zpět prodávajícímu:

— pokud možno nepoškozené a jinak neznečištěné, nepoužité v originálním neporušeném obalu, kompletní včetně příslušenství a veškeré dokumentace a s přiloženým dokladem o koupi (postačí kopie).

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy shora uvedeným způsobem, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží částečně rozbaleno, znečištěno, případně jakkoliv porušen obal), má prodávající právo vyčíslit škodu dle aktuálního ceníku. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Došlo-li ke snížení hodnoty zboží, může si prodávající naúčtovat náklady tímto vzniklé (skutečné náklady na přepravu, balné, náklady spojené s úhradou objednané zboží na dobírku apod.).

V případě porušení shora uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, považuje se takovéto odstoupení za neplatné a neúčinné s tím, že zboží bude vráceno spotřebiteli na jeho náklady zpět.

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží, než si tento objednal, a to nejpozději do 3 dnů od jeho faktického převzetí a vždy písemně či e-mailem.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující – spotřebitel objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující – spotřebitel jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne objednané zboží převzít.

Stáhnout „Odstoupení od kupní smlouvy“

10. Reklamace zboží, záruční podmínky, prodloužená záruka

Prodávající poskytuje kupujícímu podmínky pro uplatnění reklamací, které jsou upraveny v platném občanském zákoníku (zejména ustanovení §2161 až §2172 zákona č. 89/2012 Sb.). Kupující je povinen zboží prohlédnout při jeho převzetí, což je okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží, případně bezprostředně po jeho převzetí.

Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li kupující při převzetí zboží podezření nebo pochybnosti, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující s dopravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží. Kupující má v takovém případě právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno.

Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží převzal bez viditelného poškození a vad. Podrobnější informace k reklamacím poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po převzetí zásilky (viz. část Dodací lhůta a doprava).

Je-li kupující podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, je povinen oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skrytých vad nejpozději do 1 roku po odevzdání věci. Na takové kupní smlouvy se nevztahují ustanovení OZ o prodeji zboží v obchodě, zejména ust. §2158 až §2174 OZ.

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím a vztahuje se pouze na výrobní vady.

Záruční doba může být sjednána i v prodlouženém rozsahu, a to za podmínky, že kupující zboží zakoupené u prodávajícího zaregistruje u výrobce při dodržení jím stanovených podmínek, a to nejpozději do 10 dnů od data vystavení faktury (data uvedeného na faktuře). Pokud tak neučiní, má nárok pouze na standardní 2letou záruční dobu.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou jsou výrobní vady nebo vady materiálu použitého k výrobě zboží.

Při případné reklamaci je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího e-mailem nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.

Při reklamaci je kupující povinen prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomu účelu kupující doloží k reklamovanému zboží kopii prodejního dokladu (doklad o zaplacení zboží, faktura) a vyplněný reklamační protokol.

Dále kupující je povinen popsat přesné a určité důvody reklamace, včetně fotodokumentace.

V případě řádné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, kterou věc měla od samého počátku, pokud se neprokáže opak. Pokud se bude jednat o řádnou a oprávněnou reklamaci, přičemž vada bude představovat podstatné porušení kupní smlouvy, bude postupováno dle §2106 občanského zákoníku.

Kupující v případě řádné a oprávněné reklamace nemůže požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud prodávající zjistí (případně na místě osoba k tomu pověřená prodávajícím), že se jedná o poškození ze strany kupujícího, tak náklady spojené s dopravou a případnou výrobou nového zboží budou vymáhány po kupujícím, který uplatnil reklamaci.

V souladu s ustanovením §1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající kupujícího, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

Právo z vady (reklamace) musí být kupujícím uplatněno v době 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) od převzetí zboží při koupi a není-li zboží osobně odebráno v provozovně prodávajícího, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží kupující přebral od dopravce. Délka práva z vadného plnění (dále též záruční doba) se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, a to až do doby, kdy byl kupující po skončení reklamačního řízení povinen zboží převzít. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku. Právo z vadného plnění se nevztahuje (nelze uplatnit) na zboží prodávané za nižší ceny, u kterých byla nižší cena sjednána právě s ohledem na vady. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od objevení vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Místem uplatnění reklamace je především provozovna prodávajícího, ve které kupující zboží zakoupil, nicméně kupující je oprávněn reklamaci uplatnit v jakékoliv provozovně prodávajícího. V případě oprávněné reklamace vyřízením výměnou věci (nebo dodáním nové věci), má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na vrácení vadné věci. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující žádný nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). V případě neoprávněné reklamace je zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak. Uplatní-li kupující právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne vedoucí provozovny prodávajícího nebo jiná osoba pověřená k tomu prodávajícím. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

V případě, že prodávající na základě výsledků odborného posouzení reklamovaného zboží odmítne reklamaci kupujícího jako neoprávněnou, má tento ve vztahu ke kupujícímu právo na náhradu nákladů spojených s vypracováním odborného posouzení.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je předmětem reklamace, jaký způsob řešení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol. Prodávající má právo na vybrané druhý zboží stanovit delší záruční dobu než 24 měsíců, kterou vyznačí v záručním listě.

Vyřízení reklamace Vykazuje-li zboží odstranitelnou vadu, tzn. vadu, kterou lze odstranit opravou, má kupující právo na to, aby zboží bylo uvedeno do bezvadného stavu opravou, nebo není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, výměnou věci se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne potřetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady. Vykazuje-li zboží neodstranitelnou vadu, tzn. vadu, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem a zboží nelze řádně užívat, jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové (na přání kupujícího a po dohodě s prodávajícím lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne její vyřízení, má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu poplatek za uskladnění, který kupující bude povinen uhradit do 10 dno dne jeho vyúčtování.

Se stížností na jednání prodávajícího v oblasti ochrany spotřebitele se lze obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce. Zároveň prodávající informuje spotřebitele, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s §14 zákona č.634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

11. Ochrana osobních údajů

S veškerými osobními údaji kupujícího je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a provozovatele internetového obchodu www.avitsmart.cz za účelem splnění kupní smlouvy. Na bezpečnost těchto údajů je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití. Kupující má navíc kdykoliv právo písemně požádat o výmaz z databáze zákazníků. Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění řádného doručení objednaného zboží, a to jméno, příjmení (obchodní firma, identifikační číslo), adresa (sídlo), telefonní číslo a e-mailová adresa. Prodávající a provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou využity výhradně za účelem realizace objednaného zboží a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby kupujícího učiněnou bankovním převodem. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

12. Řešení sporů

Zároveň prodávající informuje spotřebitele, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s §14 zákona č.634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

13. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva: smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, v tomto případě prodávající.

Prodávající (dodavatel): osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Podnikatel: osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující): osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel: podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se netýkají spotřebitele.

14. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových a aktuálních obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání řádně provedené elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Provedením a odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu.

15. Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

16. Informovanost uživatelů ohledně předávání e-mailových adres portálu Heureka

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu §6 zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu §7 odst. 3 zák. č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese heureka.cz. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

17. Formuláře ke stažení

Reklamační protokol

Odstoupení od kupní smlouvy

Updating…
  • Žádné produkty v košíku.